Dokumenty školy

 • Všeobecné dokumenty
 • Školský poriadok
 • Výchovný program
 • Školský vzdelávací program
 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Súhrnná správa o zákazkach
 • Správa o hospodárení
 • Organizačná štruktúra
 • Kolektívne zmluvy
 • Interné smernice školy
 • Sadzobník úhrad ŠKD, CVČ, ŠSZČ
 • Sociálny fond /tvorba,použitie,čerpanie/
 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy
 • Záznamy z kontroly
 • Pracovný poriadok školy
 • Prevádzkový poriadok školy