Výchovný poradca

 • Základné informácie
 • Kontakt
 • Aktuálne úlohy
Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. 
      Pozornosť venuje žiakom s poruchami správania, so zmenenou pracovnou schopnosťou, zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom nadaným a talentovaným, žiakom, ktorí ZŠ končia v nižšom ako 9. ročníku. Konzultácie poskytuje žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom. 
      Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti:

 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 • PZ SR

Obsah práce – partnerská komunikácia a spolupráca:

 • s vedením školy
 • s triednymi učiteľmi – pomoc pri riešení V-V problémov
 • s jednotlivými pedagógmi
 • s koordinátorom protidrogovej prevencie
 • s koordinátorom pre poradenstvo v oblasti manželstva a rodičovstva
 • s kariérnym poradcom
 • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

Práca so žiakmi:

 • práca s problémovými žiakmi – správanie, dochádzka, vzdelávacie výsledky
 • pomoc žiakom prichádzajúcich z iných škôl adaptovať sa na nové prostredie
 • práca so žiakmi so zdravotným postihom

Ďalšia náplň práce:

 • účasť na rodičovských združeniach
 • permanentné vzdelávanie, zvyšovanie osobnostných kompetencií a kvalifikácie
 • podieľať sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže
 • práca vo výchovnej komisii
 • štúdium zákonov, predpisov a vyhlášok z oblasti riadenia školstva
 • získavanie a zhromažďovanie informácií a metodických materiálov pre poradenskú činnosť
 • sledovanie a štúdium dostupnej odbornej literatúry a internetu
 • účasť na poradách, školeniach a seminároch pre VP
 • metodická pomoc triednym učiteľom a žiakom – pomoc pri prechode na 2.stupeň, aktívna výchovná práca so žiakmi
VÝCHOVNÝ A KARIÉROVÝ PORADCA – poradca pre žiakov, rodičov a pedagógov

  • Kariérový poradca školy: PhDr. Veronika Babičová
  • Konzultačné hodiny: Utorok: 14.00 – 14.45 hod.
  • Kde: kabinet výchovného poradcu – 1. poschodie
  • Výchovný poradca školy: Mgr. Petra Šedzmáková
  • Konzultačné hodiny: Utorok: 7.00 – 7.45 hod., Streda: 13.45 – 14.30 hod.
  • Kde: kabinet dejepisu /výchovného poradcu/ – 1. poschodie

Užitočné informácie o prevencii šikanovania a iných prejavoch problémového správania môžu nájsť žiaci, rodičia, pedagógovia na stránkach:
www.prevenciasikanovania.sk,
www.bezpecnaskola.sk

JANUÁR:

 • Doplnenie známok za 1. polrok školského roka žiakom 9.r do programu Proforient
 • Spresnenie a potvrdenie záujmu žiakov o štúdium na SŠ a odboroch, na ktorých sa overujú špeciálne zručnosti
 • Sprostredkovanie informácií o dôležitých termínoch k prijímaniu žiakov 9.r. na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2019/2020 žiakom a ich rodičom
 • Aktualizácia osobných údajov žiakov 9.r. pre potreby správneho vyplnenia prihlášok na štúdium na SŠ
 • Tlač prihlášok na SŠ a odbory, na ktorých sa overujú špeciálne zručnosti
 • Sledovanie aktuálnych úloh a informácií
 • Konzultácie pre žiakov 9.r. a ich rodičov
 • Zhodnotenie práce a plnenie vypracovaného plánu práce za 1. polrok
 • Aktualizovanie web stránky školy venovanej kariérovému poradenstvu