História školy

Dejiny našej školy, vsunutej do parčíka za obchodmi na Hrnčiarskej ulici, sa začali písať 4. septembra 1972. Predstavitelia mesta odovzdali vtedy symbolický kľúč od školy jej prvému riaditeľovi p.Lukáčovi. Nedostatok škôl pre narastajúci počet obyvateľov sa však hneď v prvom roku užívania školy prejavil prekročením kapacity školy – školskom roku 1972/73 bolo otvorených 29 tried! Už v nasledujúcom roku bola škola aktívna pri zabezpečovaní ďalšieho vzdelávania učiteľov. V školskom roku 1973/74, v druhom roku svojej činnosti, sa stala organizátorkou okresnej konferencie pre učiteľov I. stupňa o príčinách neprospievania žiakov. Významná na nej bola účasť a diskusia doc. PhDr. J. Hvozdíka, CSc. . V školskom roku 1974/75 sa v areáli školy vybudovalo dopravné ihrisko, ktoré istý čas slúžilo pre výuku dopravnej výchovy najmladších žiakov školy.

Jubilejný desiaty rok pôsobenia školy, v školskom roku 1981/82, poznamenali zmeny vo vedení školy. Nový školský rok 1982/83 už otvára nový riaditeľ p. Alexej Derňár a škola má vtedy už len 22 tried.
V školskom roku 1989/90 zmeny v ideológii štátu prinášajú aj zmeny vo vedení školy. Vo februári 1990 je odvolaný z funkcie riaditeľ školy a túto funkciu preberá p. Dušan Kapráľ. V čase jeho pôsobenia vo funkcii sa stáva súčasťou areálu školy ihrisko Pri mlyne.

Škola v auguste 1992 oslávila 20. výročie svojho vzniku a zároveň privítala množstvo nových žiakov i pedagógov zo susednej školy na Duchnovičovej ulici. Príliv do žiackych i učiteľských radov súvisel s preformovaním tejto ZŠ na cirkevnú školu. V tom istom školskom roku 1992/93 škola na Hrnčiarskej ulici získava štatút pre zriadenie športových tried so zameraním na futbal. V školskom roku 1993/94, po odchode p. M. Novákovej do dôchodku, preberá funkciu zástupcu riaditeľa školy pre ročníky 5. – 8. p. Rudolf Klikušovský, škola sa rozrastá opäť až na 28 tried. Už nasledujúcom školskom roku 1994/95 v marci odchádza dovtedajší riaditeľ p. D. Kapráľ za prezidenta futbalového klubu Chemlon Humenné a riadením školy do konca školského roka bol poverený p. R. Klikušovský.

V školskom roku 1995/96 bol R. Klikušovský menovaný do funkcie riaditeľa školy, jeho zástupcami sa stávajú p. J. Rindzáková (pre ročníky 1. – 4.) a p. H. Rajňáková (pre ročníky 5 – 8). V školskom roku 1996/97, vznikajú na škole 3 triedy integrovaného tematického vzdelávania (v druhom, treťom a štvrtom ročníku). Do života sa uvádza jedna z alternatívnych foriem výchovno-vzdelávacej práce. Pred Vianocami v roku 1996 zriaďujú vychovávateľky školskej družiny Izbu prastarej matere, ktorá doteraz v interiéri školy žiakom pripomína a približuje život ľudí zo začiatku 20.storočia. Záver školského roka 1996/97 ukončila slávnostná akadémia, na ktorej si učitelia, žiaci, rodičia i pozvaní hostia pripomenuli 25. výročie založenia školy.

V nasledujúcom školskom roku škola prechádza na deväťročnú školskú dochádzku, zároveň od 1. 1. 1998 získava aj právnu subjektivitu (ako jedna zo štyroch ZŠ v humenskom okrese). Na konci školského roka 1997/98 škola dostala ďakovný list okresného úradu za športové aktivity a umiestnenia na súťažiach, ako aj ďakovný list za dobré výsledky vo vedomostných súťažiach. V tomto šk. roku sa zaviedlo vyučovanie cudzích jazykov (nemčina a angličtina) od 1. ročníka v tzv. jazykových triedach. Zmena vo vedení školy sa odohrala v šk. r. 1999/2000 – zástupcom riaditeľa pre ročníky 5.- 8. sa stáva p. Emil Fedorčák, ktorý vystriedal p. H. Rajňákovú po dovŕšení jej dôchodkového veku. Posledná zmena vo vedení školy nastala v šk. r. 2004/2005 – zástupcom riaditeľa pre ročníky 5. – 9. sa stáva p. Viera Hovancová. V školskom roku 2000/2001 sa podarilo získať peniaze na rekonštrukciu strechy. Na budove školy nad triedami vyrástla namiesto plochej strechy strecha sedlová a triedy sa postupne v prvých mesiacoch tohto školského roka vymaľovali. V súčasnosti na škole zaznamenávame 27 tried a 681 žiakov. Na škole sú vybudované špeciálne učebne pre vyučovanie chémie, fyziky, prírodopisu, výtvarnej a hudobnej výchovy, najnovšie (od školského roku 2001/2002) aj dve učebne cudzích jazykov.
V školskom roku 2000/2001 bola škola zapojená do internetovej siete. V súčasnosti je žiakom v dvoch učebniach k dispozícii 20 počítačov zapojených v sieti pripojenej na internet.

Škola žije svojím každodenným pestrým kolotočom, ale od začiatkov svojho pôsobenia sa zaujíma aj o formy práce na iných školách. Už v druhom roku činnosti školy bola nadviazaná spolupráca so ZŠ na Náměstí osvobození Třebíči. V treťom roku po vzniku školy (školský rok 1974/75) po prvýkrát prichádza na návštevu našej školy 30 žiakov a 11 učiteľov třebíčskej základnej školy. Po roku opäť prichádza návšteva z Čiech a družobné kontakty sa upevňujú. Žiaci a učitelia našej školy navštívili školu v Třebíči po prvýkrát v školskom roku 1980/81, potom ešte v školskom roku 1983/84. Posledná zaznamenaná družobná návšteva z Čiech sa uskutočnila v školskom roku 1985/86. Pedagógovia školy intenzívne zapájali žiakov do viacerých mimoškolských aktivít. Pod vedením p. Žilinskej na škole zopár rokov úspešne pracovalo bábkové divadielko. Pod vedením E. Varcholovej a A. Tilňákovej zase žiaci s úspechmi pracovali v tanečnom krúžku. Objavili sa prvé úspechy recitátorov pod vedením p. V.Jakubkovičovej (školský rok 1986/87), leteckých modelárov pod vedením p. E. Fedorčáka (školský rok 1989/90), speváckeho zboru pod vedením p. M. Fecuru (školský rok 1989/90).

Od školského roka 1993/94 začínajú žiaci 6.B pod vedením triednej učiteľky p. Márie Geníkovej vydávať časopis prevažne literárnych prác pod názvom Šiestak za šesták. Vznikol tu prvý podnet pre vydávanie školského časopisu. Škola vydáva prvé číslo v školskom roku 1996/97, školský časopis dostal názov To i To a vychádzal doteraz dvakrát ročne pod odborným vedením p. M. Geníkovej. Po odchode p. M. Geníkovej do dôchodku prevzali vydávanie časopisu v jubilejnom tridsiatom roku školy p. V. Babičová a p. A. Hajníková.
Prvé športové úspechy školy zaznamenali jej volejbalistky a volejbalisti. V školskom roku 1983/84 dievčatá skončili na 2. mieste v kraji a chlapci po 3-krát vyhrali volejbalový turnaj mestských škôl o Pohár kpt. J. Nálepku. Najväčší úspech dosiahli chlapci – volejbalisti. V rokoch 1985, 1986, 1987 získali majstrovský titul v rámci Slovenska, 2-krát skončili v rámci Slovenska na 2. mieste a 2-krát na majstrovstvách ČSSR obsadili 2. miesto pod vedením p. Juraja Šuščáka.

Niekoľkoročnú tradíciu má na škole aj originálna imatrikulácia prvákov. V školskom roku 1998/99 vychovávateľky ŠKD v spolupráci s MO Matice slovenskej prichádzajú s myšlienkou mestských osláv MDD. Vyzývajú mestské školy, aby sa zapojili do osláv MDD ponúkaným projektom Z rozprávky do rozprávky. Táto akcia sa zrealizovala v spolupráci s MÚ v Humennom. Od školského roku 1998/99 učitelia pripravujú pre žiakov tzv. Športovú olympiádu, športovo-kultúrne zábavné predpoludnie.
Samotní učitelia školy sa tiež aktivizovali vo viacerých záujmových kultúrnych i športových činnostiach. P. Jakubkovičová získala v súťaži Vansovej Lomnička 2. miesto v kraji (školský rok 1978/79).M.Fecura, P.Šompľáková, A. Sotáková,E. Andraščíková, V. Jakubkovičová a A. Niskáč aktívne pracovali v Speváckom zbore humenských učiteľov. Niekoľko rokov po sebe mali volejbalisti – učitelia našej školy na dosah prvenstvo v okresnej súťaži o Pohár riaditeľa školskej správy. V máji 1996 ho získali prvýkrát (p. M. Demčáková, H. Rajňáková, M. Bendík, M. Guľko, J. Dobrovolný, E. Fedorčák, L. Harakaľ a R. Klikušovský), v r. 1998 ho vybojovali po druhýkrát (p. M. Demčáková, E. Ďurašková, R. Klikušovský, M. Guľko, M. Fajfer, V. Cilip, E. Fedorčák, L. Harakaľ). V školskom roku 1999/2000 bola na škole zriadená počítačová učebňa, ktorá slúžila na vyučovanie predmetu práca spočítačom. O rok sme počítače pripojili k internetu. V apríli 2002 sme zriadili ďalšiu počítačovú učebňu v rámci projektu Infovek.

Svet kráča dopredu nemilosrdne rýchlo, zaznamenáva dennodenne množstvo nových javov. Ani naša škola nezostala za svoj 30-ročný život nedotknutá časom. Prajeme jej ešte veľa síl odolávať nepriazni a vdychovať čím viac ozdravujúcich myšlienkových prúdov.

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish