Voľné pracovné miesta

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste
pre pedagogického zamestnanca.

Názov zamestnávateľa: Základná škola, Hrnčiarska 13
Adresa: Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
Kontakt: Mgr. Jitka Fiľová, 0577754825, skola@zshrnche.edu.sk
Kategória zamestnanca: učiteľ
Podkategória zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie len s aprobáciou
etická výchova – občianska náuka
Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť V. Učiteľ druhého stupňa základnej školy – kvalifikačné predpoklady
Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
– profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov
– úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverenčnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej astestácii)
– čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
– od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon pedagogickej činnosti
Iné požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
Termín nástupu: 04.02.2020
Pracovné podmienky: Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2020. Pracovný úväzok 43% (10 vyučovacích hodín týždenne)
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem o a zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 915 €/mesačne pri 100% úväzku

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom:
Výberové konanie – učiteľ 2. stupňa OBN – ETV – NEOTVÁRAŤ,
na adresu: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do Základnej školy, Hrnčiarska 13, Humenné do 23.01.2020 (štvrtok) do 15.00 hod. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia predpoklady stanovené v tomto vyhlásení. Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v deň uskutočnenia výberového konania:
27.01.2020 (pondelok) dostavili o 11.00 hod. na Základnú školu, Hrnčiarska 13, Humenné