Žiacky parlament

 • Žiacky parlament
 • Členovia žiackeho parlamentu
 • Akcie žiackeho parlamentu
 • Štatút žiackeho parlamentu
 • Zápisnice zo zasadnutí
Žiacky parlament
Ahoj!

Víta ťa Žiacky parlament ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRNČIARSKEJ v Humennom.

 • Nájdeš tu všetky aktuality, najnovšie akcie, ale aj zoznam členov nášho parlamentu, články, …
 • Žiacky parlament sa snaží riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.
Členovia žiackeho parlamentu

Predseda: Petra Frivaldská, V.C

Podpredseda: Samuel Marcinov, V.A

Zodpovední pedagógovia: Mgr. Jana Kurilová & Mgr. Lenka Dzurková

1. Samuel Kristev, V.A
2. Denisa Rosoľanková, V.B
3. Petra Frivaldská, V.C
4. Michal Čekan, V.D
5. Peter Bilšák, VI.A
6. Viliam Ledžinský, VI.B
7. Marek Pavlus, VI.C
8. Patrik Ferko, VII.A
9. Federico Minniti, VII.B
10. Filip Jusko, VII.C
11. Samuel Krempaský, VIII.A
12. Sebastián Burda, VIII.B
13. Diana Balková, VIII.C
14. Boris Pankovčin, IX.A
15. Ľuboš Sekerák, IX.B
16. Veronika Piňková, IX.C

Akcie žiackeho parlamentu
 • Moja najmilšia kniha
 • Deň svätého Valentína
 • Mikuláš na ľade
 • Strašidlá z Hrnčiarskeho kráľovstva
 • Deň duševného zdravia
 • Parlamentné voľby
 • Parlamentné logo
 • DEŇ NARCISOV
 • Valentínska pošta
ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU ZŠ HRNČIARSKA 13 V HUMENNOM


1. Žiacky parlament je zoskupenie žiakov zastupujúcich jednotlivé triedy v škole.

2. Schôdze žiackeho parlamentu sa nekonajú nutne pravidelne, ale vzhľadom na udalosti
počas školského roka.

3. O každej schôdzi je spísaný záznam, ktorý je neskôr uverejnený na viditeľnom mieste pre
informovanie žiakov o obsahu schôdze a o účasti.

4. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci zvolení jednotlivými triedami v tajných voľbách
zástupcu triedy. Každú triedu zastupuje jeden žiak a maximálne ešte jeden ďalší člen
triedy s nápadom alebo sťažnosťou a to po dohode s učiteľom na čele parlamentu.

5. Žiaci si svojho predsedu volia kedykoľvek na anonymný popud žiakov triedy alebo po
výzve triedneho učiteľa na začiatku roka.

a./ Žiaci si volia z kandidátov, ktorí sa dobrovoľne uchádzajú o miesto zástupcu
triedy. Žiaden žiak nesmie byť prinútený kandidovať; učiteľ by mal prípadný
nátlak na žiaka zastaviť už v zárodku.
b./ Ak nik nekandiduje, trieda nemá svojho zástupcu až do rozhodnutia žiakov.
c./ Každý žiak má pri hlasovaní právo tajne odovzdať prázdny lístok, čiže nevoliť
nikoho. Ak je prázdnych lístkov viac ako 30% , voľby sú neplatné.

6. Každý zástupca triedy má právo podať na zasadnutí parlamentu už aspoň čiastočne
pripravený návrh.

a./ V prípade, že zástupca triedy nemá návrh už aspoň čiastočne vypracovaný, môže
vyjadriť názor alebo dať podnet na vypracovanie návrhu.
b./ Podnety parlament zváži a ohodnotí, no ďalej sa nimi nezaoberá, pokým nie je
myšlienka aspoň čiastočne rozpracovaná.
c./ Týmto by sa malo predísť možným obtiažne realizovateľným nápadom členov
parlamentu.
d./ Obsah a myšlienka žiadneho z návrhov nesmie byť v konflikte so školským
poriadkom alebo ustanoveniami školského parlamentu.
e./ K vyjadreniu názoru nesmie byť člen parlamentu prinútený; učiteľ má zastaviť
prejavy nátlaku už v zárodku.

7. Jednotlivé parlamentom zvážené a schválené návrhy podáva učiteľ alebo pôvodca
návrhu vedeniu školy za podpory parlamentu.

a./ V prípade nezhôd medzi členmi parlamentu o týkajúcich sa návrhoch alebo
sťažnosti sa na základe vážnosti rozhodnutia zvolí metóda tajného hlasovania
alebo referenda mienky parlamentu.
b./ V prípade sťažností by sa mala zvoliť najprv metóda zisťovania mienky členov
parlamentu.
c./ Každé hlasovanie parlamentu je tajné. Člen parlamentu môže vhodiť prázdny
hlasovací lístok. Ak počet prázdnych hlasovacích lístkov dosahuje aspoň 30%
celkového počtu hlasovacích lístkov a nejde o prieskum mienky členov
parlamentu, hlasovanie je neplatné.

8. Nevhodne správajúceho sa žiaka môže prítomný učiteľ alebo členovia parlamentu poslať
preč zo schôdze. Táto skutočnosť musí byť následne uvedená v zázname zo schôdze. V
prípade viacnásobného opakovania sa podobných situácií môžu členovia parlamentu
navrhnúť opakovanie volieb v danej triede.

Zápisnica zo zasadnutia, 18.10.2013
Zápisnica zo zasadnutia, 11.09.2013
Zápisnica zo zasadnutia, 23.05.2013
Zápisnica zo zasadnutia, 11.04.2013
Zápisnica zo zasadnutia, 06.03.2013
Zápisnica zo zasadnutia, 07.02.2013